R E G U L A M I N 

R E G U L A M I N 

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL missei.store, zwanego dalej “Sklepem”. Sprzedawca: Missei Aleksandra Browarska, Dominika Plichta S.C. prowadzący działalność pod adresem: Magnoliowa 14/1, 51-361 Wilczyce, Polska, NIP: 8961611097, REGON: 521229475. Dane kontaktowe: adres internetowy – www.missei.store e-mail – info@missei.store, telefon 697 422 227. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.missei.store, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 • Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 • Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

§3 Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu odzieżowego.Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane.

 

§4 Polityka prywatności

 

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz RODO (Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • Zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru;

 • Doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie;

 • Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;

 • Zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep;

 • Przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy: utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§5 Wymogi techniczne

 

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: aktywne łącze internetowe, włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 

§6 Zasady dokonywania zakupów

 

 • Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:dokładny opisu danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy; dotyczące sposobu i terminu zapłaty; dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 • Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 • Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

 • Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową.

 • Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 • Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

 • Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta: potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta; Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 • Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 • W Sklepie honorowany jest elektroniczny system płatności.

 • Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.

 • Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka.

 • O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

 • Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 • Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 • Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§7 Płatności

 1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena towaru podana w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 2. Koszty związane z dostawą towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania zamówienia.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zanówione towary: płatność BLIK, karta płatnicza, Twisto imoje płacę później, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 4. Klient może skorzystać również z płatności za zamówienie poprzez serwis Paypal.

 

§8 Dostawa

 

 1. Zamówienia na terenie Polski wysyłamy za pośrednictwem firmy InPost (kurier, paczkomat) w ciągu 1-4 dni roboczych, zazwyczaj w ciągu 24 h. Czas realizacji wynosi najczęściej od 2 do 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może się wydłużyć, poinformujemy Cię o tym mailowo.
 2. Zamówienia zagraniczne wysyłamy za pośrednictwem firm: Dpd, Dhl, Ups i FedEx w ciągu 1-4 dni roboczych, zazwyczaj w ciągu 24 h. Czas realizacji wynosi od 3 do 10 dni roboczych. Skontaktuj się z nami, jeśli zależy Ci na szybkiej przesyłce, postaramy się wysłać ją priorytetowo! (info@missei.store, +48 697 422 227).
 3. Koszty dostawy na terenie Polski zawierają się w kwocie od 15 do 21 zł (paczkomat Inpost 15 zł, paczkomat Inpost Pobranie 21 zł, Kurier Inpost 15 zł, Kurier Inpost pobranie 21 zł). Koszty dostawy zagranicznej zawierają się w kwocie od 49 zł do 234 zł.

 

§9 Zwroty i wymiany

 

 1. Możesz odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację na maila info@missei.store przed upływem terminu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy. Prosimy o skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania na samym dole strony) oraz o wysłanie go na adres info@missei.store.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Missei, ul. Magnoliowa 14/1, 51-361 Wilczyce, Polska. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, w taki sam sposób, jaki został zapakowany, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (tj. pudełko, ochronny pokrowiec – jeśli otrzymano go w prezencie do 2 kompletów strojów kąpielowych, kostiumy, ubrania, metki itp.).
 5. Jeśli zwracasz jeden z 2 kompletów strojów kąpielowych, odeślij ochronny worek Missei.
 6. W przypadku całkowitego zwrotu i nie odesłania akcesoriów, w tym dołączonego do zamówienia ochronnego worka Missei, od kwoty zwrotu zostanie potrącona należność w wysokości 29 zł.
 7. Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 8. Możesz skorzystać z szybkich i łatwych zwrotów Inpost na platformie naszego partnera. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.szybkiezwroty.pl i wpiszesz nazwę naszego sklepu. Po podaniu niezbędnych danych do przetworzenia zwrotu system wygeneruje etykietę do naszego magazynu. Opłata za zwrot zostanie odliczona od kwoty zwracanych produktów i wynosi 15 zł.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 10. Nie wysyłamy powiadomień mailowych w związku z otrzymaniem przesyłki zwrotnej, dlatego prosimy o zachowanie numeru nadania paczki. Potwierdzenie mailowe wysyłamy po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu i zwróceniu kosztów zakupu.
 11. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie,  w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócony produkt. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej płatności. Jeśli wybrano przesyłkę za pobraniem lub zwrot ma być dokonany na inne konto, prosimy o podanie numeru konta oraz danych do przelewu w formularzu zwrotu, który należy pobrać na samym dole strony.
 12. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 13. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania (uszkodzenia, ubrudzenia, prania, zapachu). Obecność śladów użytkowania skutkuje negatywnym rozpatrzeniem zwrotu, o czym poinformujemy drogą mailową. W ciągu 7 dni roboczych produkt zostanie odesłany na wskazany adres po opłaceniu przez klienta kosztów wysyłki.
 14. Wymiana w naszym sklepie funkcjonuje jako zwrot i zakup nowego produktu.

 

§10 Reklamacje

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres info@missei.store lub listem poleconym na adres ul. Magnoliowa 14/1 51-361 Wilczyce, Polska.
 4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

§11 Pielęgnacja strojów kąpielowych

 

 • Stosuj pranie ręczne, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w temperaturze max 30 stopni.
 • Użyj bardzo delikatnego detergentu, który chroni kolory tkanin i bezpiecznie usunie zabrudzenia bez uszkodzenia delikatnych włókien.
 • Przepłucz dokładnie strój po każdej kąpieli używając zimnej wody, by uniknąć zniszczenia materiału przez chlor, sól, piasek i inne zanieczyszczenia.
 • Smarując się kremem do opalania staraj się nie pobrudzić kostiumu. W przeciwnym razie mogą powstać trudne do usunięcia plamy.
 • Nie chloruj ani nie czyść chemicznie. Nie prasuj.
 • Nie wykręcaj. Susz na płasko. Nie susz w suszarce bębnowej, ponieważ osłabia to elastyczność materiału. Unikaj suszenia na słońcu, ponieważ przyczynia się to do wyblaknięcia materiału.
 • Pamiętaj o właściwym przechowywaniu produktu, by nie uległ deformacji.
 • Zwróć uwagę na to gdzie siadasz lub leżysz. Piasek czy ostre kamienie mogą uszkodzić materiał. Zawsze rozłóż ręcznik zanim usiądziesz.
 • Chlor i wysoka temperatura mogą doprowadzić do szybszego zużycia materiału.
 • Należy używać strojów kąpielowych wymiennie i unikać korzystania z tego samego kostiumu częściej niż raz na 24 godziny. To zapobiegnie utracie elastyczności i zbędnemu rozciąganiu się
  kostiumu.

 

§12 Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pobierz i wypełnij formularz

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL missei.store, zwanego dalej “Sklepem”. Sprzedawca: Missei Aleksandra Browarska, Dominika Plichta S.C. prowadzący działalność pod adresem: Magnoliowa 14/1, 51-361 Wilczyce, Polska, NIP: 8961611097, REGON: 521229475. Dane kontaktowe: adres internetowy – www.missei.store e-mail – info@missei.store, telefon 697 422 227. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.missei.store, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 • Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 • Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

§3 Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu odzieżowego.Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane.

 

§4 Polityka prywatności

 

Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz RODO (Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • Zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru;

 • Doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie;

 • Wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;

 • Zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep;

 • Przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy: utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§5 Wymogi techniczne

 

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: aktywne łącze internetowe, włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 

§6 Zasady dokonywania zakupów

 

 • Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:dokładny opisu danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy; dotyczące sposobu i terminu zapłaty; dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 • Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 • Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

 • Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową.

 • Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

 • Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

 • Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta: potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta; Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 • Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 • W Sklepie honorowany jest elektroniczny system płatności.

 • Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.

 • Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka.

 • O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

 • Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 • Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 • Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§7 Płatności

 1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena towaru podana w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 2. Koszty związane z dostawą towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania zamówienia.

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zanówione towary: płatność BLIK, karta płatnicza, Twisto imoje płacę później, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 4. Klient może skorzystać również z płatności za zamówienie poprzez serwis Paypal.

 

§8 Dostawa

 

 1. Zamówienia na terenie Polski wysyłamy za pośrednictwem firmy InPost (kurier, paczkomat) w ciągu 1-4 dni roboczych, zazwyczaj w ciągu 24 h. Czas realizacji wynosi najczęściej od 2 do 3 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może się wydłużyć, poinformujemy Cię o tym mailowo.
 2. Zamówienia zagraniczne wysyłamy za pośrednictwem firm: Dpd, Dhl, Ups i FedEx w ciągu 1-4 dni roboczych, zazwyczaj w ciągu 24 h. Czas realizacji wynosi od 3 do 10 dni roboczych. Skontaktuj się z nami, jeśli zależy Ci na szybkiej przesyłce, postaramy się wysłać ją priorytetowo! (info@missei.store, +48 697 422 227).
 3. Koszty dostawy na terenie Polski zawierają się w kwocie od 15 do 21 zł (paczkomat Inpost 15 zł, paczkomat Inpost Pobranie 21 zł, Kurier Inpost 15 zł, Kurier Inpost pobranie 21 zł). Koszty dostawy zagranicznej zawierają się w kwocie od 49 zł do 234 zł.

 

§9 Zwroty i wymiany

 

 1. Możesz odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację na maila info@missei.store przed upływem terminu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie rzeczy. Prosimy o skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania na samym dole strony) oraz o wysłanie go na adres info@missei.store.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Missei, ul. Magnoliowa 14/1, 51-361 Wilczyce, Polska. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, w taki sam sposób, jaki został zapakowany, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami (tj. pudełko, ochronny pokrowiec – jeśli otrzymano go w prezencie do 2 kompletów strojów kąpielowych, kostiumy, ubrania, metki itp.).
 5. Jeśli zwracasz jeden z 2 kompletów strojów kąpielowych, odeślij ochronny worek Missei.
 6. W przypadku całkowitego zwrotu i nie odesłania akcesoriów, w tym dołączonego do zamówienia ochronnego worka Missei, od kwoty zwrotu zostanie potrącona należność w wysokości 25 zł.
 7. Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 8. Możesz skorzystać z szybkich i łatwych zwrotów Inpost na platformie naszego partnera. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.szybkiezwroty.pl i wpiszesz nazwę naszego sklepu. Po podaniu niezbędnych danych do przetworzenia zwrotu system wygeneruje etykietę do naszego magazynu. Opłata za zwrot zostanie odliczona od kwoty zwracanych produktów i wynosi 15 zł.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 10. Nie wysyłamy powiadomień mailowych w związku z otrzymaniem przesyłki zwrotnej, dlatego prosimy o zachowanie numeru nadania paczki. Potwierdzenie mailowe wysyłamy po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu i zwróceniu kosztów zakupu.
 11. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie,  w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócony produkt. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej płatności. Jeśli wybrano przesyłkę za pobraniem lub zwrot ma być dokonany na inne konto, prosimy o podanie numeru konta oraz danych do przelewu w formularzu zwrotu, który należy pobrać na samym dole strony.
 12. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 13. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania (uszkodzenia, ubrudzenia, prania, zapachu). Obecność śladów użytkowania skutkuje negatywnym rozpatrzeniem zwrotu, o czym poinformujemy drogą mailową. W ciągu 7 dni roboczych produkt zostanie odesłany na wskazany adres po opłaceniu przez klienta kosztów wysyłki.
 14. Wymiana w naszym sklepie funkcjonuje jako zwrot i zakup nowego produktu.

 

§10 Reklamacje

 

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres info@missei.store lub listem poleconym na adres ul. Magnoliowa 14/1 51-361 Wilczyce, Polska.
 4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

§11 Pielęgnacja strojów kąpielowych

 

 • Stosuj pranie ręczne, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w temperaturze max 30 stopni.
 • Użyj bardzo delikatnego detergentu, który chroni kolory tkanin i bezpiecznie usunie zabrudzenia bez uszkodzenia delikatnych włókien.
 • Przepłucz dokładnie strój po każdej kąpieli używając zimnej wody, by uniknąć zniszczenia materiału przez chlor, sól, piasek i inne zanieczyszczenia.
 • Smarując się kremem do opalania staraj się nie pobrudzić kostiumu. W przeciwnym razie mogą powstać trudne do usunięcia plamy.
 • Nie chloruj ani nie czyść chemicznie. Nie prasuj.
 • Nie wykręcaj. Susz na płasko. Nie susz w suszarce bębnowej, ponieważ osłabia to elastyczność materiału. Unikaj suszenia na słońcu, ponieważ przyczynia się to do wyblaknięcia materiału.
 • Pamiętaj o właściwym przechowywaniu produktu, by nie uległ deformacji.
 • Zwróć uwagę na to gdzie siadasz lub leżysz. Piasek czy ostre kamienie mogą uszkodzić materiał. Zawsze rozłóż ręcznik zanim usiądziesz.
 • Chlor i wysoka temperatura mogą doprowadzić do szybszego zużycia materiału.
 • Należy używać strojów kąpielowych wymiennie i unikać korzystania z tego samego kostiumu częściej niż raz na 24 godziny. To zapobiegnie utracie elastyczności i zbędnemu rozciąganiu się
  kostiumu.

 

§12 Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Pobierz i wypełnij formularz